Wat doen de Ouder(s) / Verzorger(s)

 • De ouders hebben kennis van het verzuim, absentieprotocol van de school.
 • De ouders hebben kennis van het toegevoegde reglement extra verlof.
 • De ouders weten wanneer de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.

Ouders hebben contact met de school bij:

Ziekte
De ouders moeten ziekte van zoon/dochter vóór 8.30 uur telefonisch aan de school te melden.
(Wanneer een leerling niet wordt afgemeld binnen 2 dagen door ouders, geldt dit als ongeoorloofd verzuim.)

Te laat komen
U dient te laat komen vóór 9.00 telefonisch aan school te melden.
Te laat komen betekent 1 uur verzuim (te laat door calamiteiten uitgezonderd)

Doktersbezoek e.d. dient U vooraf schriftelijk te melden bij school. De leerling levert een absentiekaart in bij de administratie. U wordt verzocht dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.

Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen vragen wij u contact op te nemen met de mentor om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreken.

Veelvuldig verzuim door ziekte
Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte. Wanneer dit op tijd wordt gemeld door u geldt dit als geoorloofd verzuim. In deze gevallen mist de leerling wel een belangrijk deel van het onderwijs. De school zal samen met u en uw zoon/dochter afspraken maken om de verloren lessen en/of lesstof in halen.

De mentor kan u vragen om medische bewijzen te overleggen. In sommige gevallen willen wij de leerling laten oproepen door de schoolarts. Wanneer niet wordt ingegaan op een oproep van de schoolarts zal dit worden gemeld bij leerplicht.

Wat doet de leerling

De leerling leest altijd goed de dagelijkse roosterwijzigingen en vraag het bij twijfel na.
Roosterwijzigingen zijn geen geldig excuus voorhet verzuimen van lessen of voor het te laat komen bij lessen.
Roosterwijzigingen worden op de website gepubliceerd.
In dit stuk wordt regelmatig “de administratie” genoemd, we bedoelen hiermee elke afdelingsadministratie. Mevrouw Torial op de Havo-Vwo-afdeling, mevrouw Akloe bij de Mavo-afdeling en mevrouw Wilson op de BIK-afdeling.
Indien er een les wordt gemist vult de leerling een absentiekaart in en laat deze tekenen door een ouders/verzorgers. Deze absentiekaart is te verkrijgen bij de administratie. Op de absentiekaart vult de ouder/verzorger ook zijn/haar telefoonnummer in, de administratie kan eventueel bellen als er vragen zijn over de absentie van de leerling.

De leerling plant zaken als doktersbezoek, tandarts, enzovoorts zoveel mogelijk buiten lestijd. Indien een leerling een afspraak heeft tijdens lestijd moet de leerling de kaart (ruim) voordat hij/zij weggaat inleveren, bij voorkeur een dag van tevoren. De administratie verwerkt een en ander in het verzuimsysteem. De docent van de les kan dan zien dat de leerling geoorloofd absent is.

De leerling die thuis ziek wordt en niet naar school kan zorgt dat een ouder/verzorger naar school belt voor 8.30 uur. Als de leerling beter is gaat hij/zij voor de eerste les met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar de administratie. De administratie controleert en voert in Magister de juiste codes in.

De leerling die ziek wordt op school, gaat naar de administratie. Er wordt opgebeld naar de ouders/verzorgers. Pas na contact met thuis mag de leerling tijdens schooltijd naar huis. Als de leerling weer beter is en weer op school komt, gaat hij/zij voor de eerste les met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar de administratie. De administratie controleert en voert in Magister de juiste codes in.

Als er telefonisch contact geweest is met de ouder/verzorger voert de administratie ZG in (Ziek Gemeld) in Magister. Zodra ook de absentiekaart door de leerling ingeleverd is wordt ZG in ZA (Ziek Afgehandeld) veranderd.

Indien een leerling zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt moet in ieder geval binnen twee schooldagen de absentiekaart ingeleverd zijn. Is dit niet het geval dan tellen de uren die de leerling niet op school geweest is mee als ongeoorloofd verzuim.

Een leerling die gemiste uren (AA in Magister) niet binnen 2 schooldagen in orde maakt door het inleveren van een absentiekaart moet alle gemiste uren (ongeoorloofd verzuim) binnen 5 schooldagen dubbel inhalen. Dit kan alleen na de laatste les van de leerling, dus nooit in tussenuren of in de ochtend. De leerling gaat daarvoor zelf naar de administratie en meldt zich. Als de leerling de uren dubbel ingehaald heeft wordt daarvan in Magister een aantekening (“gespijbeld, dubbel ingehaald”) gemaakt door de administratie en komt de AA in Magister cursief (AA) te staan.

Indien deze afspraak niet wordt nagekomen, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan een “vierkant rooster” (elke dag van het 1e t/m het 9e uur naar school, als de leerling geen les heeft is hij/zij zelfstandig op het leerplein aan het werk) voor één of meerdere weken worden opgelegd.

De gemiste uren blijven te allen tijden meetellen voor het totaal aantal uren “ongeoorloofd verzuim”.

Ongeoorloofd of zorgwekkend verzuim moet de school melden bij de leerplicht. Zorgwekkend is bijvoorbeeld als een leerling opvallend veel of lang achter elkaar ziek is.

Te vaak ongeoorloofd absent zijn, binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:

Alle AA’s moeten dubbel ingehaald worden
6 x AA = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor spreekt de leerling
12 x AA = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een gesprek.
16 X AA= de administratie meldt dit bij leerplicht; leerplicht stuurt een brief naar de ouders indien de leerling nog niet bekend is bij leerplicht. Als de leerling al eerder bij leerplicht aangemeld is, volgt er direct een gesprek en een Halt-procedure of een proces verbaal, afhankelijk van de situatie.

Te laat

De leerling die te laat komt gaat zo snel mogelijk naar de les. De docent noteert in Magister dat hij/zij te laat (TL) is. Is de leerling met een geldige reden te laat dan moet de leerling een absentiekaart bij de administratie in de mediatheek of in het juniorgebouw inleveren. Dan wordt de code van TL in TG veranderd.

Is de leerling zonder geldige reden te laat, dan meldt hij/zij zich de volgende dag een half uur voor het begin van de eerste les bij de administratie. Als de les om 8.30 uur begint, meldt de leerling zich om 8.00 uur.

Meldt de leerling zich niet, dan komt iemand van de absentieregistratie hem/haar opzoeken in de les om een afspraak te maken wanneer de leerling 60 minuten komt inhalen, altijd na de laatste les, nooit in tussenuren. Er worden dan door de school verstrekte opdrachten gemaakt, geen huiswerk. Indien ook deze afspraak niet wordt nagekomen, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan een “vierkant rooster” (elke dag van het 1e t/m het 9e uur naar school, als de leerling geen les heeft is hij/zij in de mediatheek zelfstandig aan het werk) voor één of meerdere weken worden opgelegd.

Te vaak te laat komen, binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:

3 x te laat = de administratie neemt contact op met de ouder, telefonisch, de mentor voert een gesprek met de leerling.
6 x te laat = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een gesprek.
9 x te laat = de administratie meldt dit bij leerplicht; leerplicht stuurt een brief naar de ouders indien de leerling nog niet bekend is bij leerplicht. Als de leerling al eerder bij leerplicht aangemeld is, volgt er direct een gesprek en een Halt-procedure of een proces verbaal, afhankelijk van de situatie.
12 x te laat = leerplicht verwijst naar Bureau Halt of maakt een proces verbaal op.

Wat doet de school

De school licht de ouders voor aangaande leerplicht, verzuimprotocol, maatregelen bij verzuim, te laat en mogelijkheden tot het aanvragen van verlof.

De school houdt zich strikt aan de door leerplicht opgestelde regelingen over te laat, verzuim, doktersbezoek, ziek zijn en extra verlof(hieronder toegevoegd).

De school moet aan leerplicht melden bij:

 • Ongeoorloofd verzuim van 16 lesuren in de afgelopen 4 lesweken.
 • Zorgwekkend verzuim.
 • Bij teveel ziekteverzuim; de schoolarts wordt ingeschakeld.
 • 9 x te laat en opvolgend, 12x te laat binnen één schooljaar.
 • Meerdaagse schorsingen (Dit moet overigens ook gemeld worden aan de inspectie.)
 • Luxeverzuim = te laat terug en/of te vroeg weg op vakantie.

Dit gebeurt door middel van het kennisgevingformulier waarin duidelijk is verwoord:

 • Welke stappen heeft de school gezet om verzuim te voorkomen.
 • Eventuele toelichtingen op het verzuim.

De school verzorgt inhaalmomenten voor leerlingen met ongeoorloofd verzuim en leerlingen die te laat komen.

De school neemt direct contact op met de ouders bij:

 • Absentie zonder bericht.
 • 3 x en 6 x te laat.
 • Ziek worden op school.
 • Zorgwekkend verzuim.