Wat doen de Ouder(s) / Verzorger(s)

 • De ouders hebben kennis van de verzuimregels van de school op deze webpagina.
 • De ouders hebben kennis van de inlichtingen extra verlof op de website van school.
 • De ouders weten wanneer de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.

Ouders hebben contact met de school bij:

Ziekte

De ouders moeten ziekte van zoon/dochter vóór 8.30 uur telefonisch aan de school te melden.

(Wanneer een leerling niet wordt afgemeld binnen 2 dagen door ouders, geldt dit als ongeoorloofd verzuim.)

Doktersbezoek e.d. dient U vooraf schriftelijk te melden bij school. De leerling levert een absentiekaart in bij de administratie. U wordt verzocht dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen vragen wij u contact op te nemen met de mentor om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreken.

Veelvuldig verzuim door ziekte

Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte. Wanneer dit op tijd wordt gemeld door u geldt dit als geoorloofd verzuim. In deze gevallen mist de leerling wel een belangrijk deel van het onderwijs. De school zal samen met u en uw zoon/dochter afspraken maken om de verloren lessen en/of lesstof in halen.

De mentor kan u vragen om medische bewijzen te overleggen, zeker bij gemiste schoolexamens en dergelijke. In sommige gevallen willen wij de leerling laten oproepen door de schoolarts. Wanneer niet wordt ingegaan op een oproep van de schoolarts zal dit worden gemeld bij leerplicht.

Wat doet de leerling

De leerling leest altijd goed de dagelijkse roosterwijzigingen en vraag het bij twijfel na. Roosterwijzigingen zijn geen geldig excuus voor het verzuimen van lessen of voor het te laat komen bij lessen.

Mevrouw Akloe is de verzuimcoördinator. Alle zaken rondom verzuim moeten met haar worden geregeld.

 • Indien er een les wordt gemist vult de leerling een absentiekaart in en laat deze tekenen door een ouders/verzorgers. Deze absentiekaart is te verkrijgen bij mevrouw Akloe en de receptie. Op de absentiekaart vult de ouder/verzorger ook zijn/haar telefoonnummer in, er kan eventueel gebeld worden als er vragen zijn over de absentie van de leerling.
 • De leerling plant zaken als doktersbezoek, tandarts, enzovoorts zoveel mogelijk buiten lestijd. Indien een leerling een afspraak heeft tijdens lestijd moet de leerling de kaart (ruim) voordat hij/zij weggaat inleveren, bij voorkeur een dag van tevoren. Mevrouw Akloe verwerkt een en ander in het verzuimsysteem. De docent van de les kan dan zien dat de leerling geoorloofd absent is.
 • De leerling die thuis ziek wordt en niet naar school kan zorgt dat een ouder/verzorger naar school belt voor 8.30 uur. Als de leerling beter is gaat hij/zij binnen twee dagen met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar mevrouw Akloe. Zij controleert en voert in Magister de juiste codes in.
 • De leerling die ziek wordt op school, gaat naar  mevrouw Akloe. Er wordt opgebeld naar de ouders/verzorgers. Pas na contact met thuis mag de leerling tijdens schooltijd naar huis. Als de leerling weer beter is en weer op school komt, gaat hij/zij binnen twee dagen met de ingevulde en ondertekende absentiekaart met daarop de reden van afwezigheid naar mevrouw Akloe. Zij controleert en voert in Magister de juiste codes in.
 • Als er telefonisch contact geweest is met de ouder/verzorger voert de administratie ZG in (Ziek Gemeld) in Magister. Zodra ook de absentiekaart door de leerling ingeleverd is wordt ZG in ZA (Ziek Afgehandeld en is geoorloofd) veranderd.
 • Een leerling die gemiste uren (AA in Magister) niet binnen 2 schooldagen in orde maakt door het inleveren van een absentiekaart moet alle gemiste uren (ongeoorloofd verzuim) dubbel inhalen. De leerling gaat daarvoor zelf naar mevrouw Akloe en meldt zich. Als de leerling de uren dubbel ingehaald heeft wordt daarvan in Magister een aantekening (“gespijbeld, dubbel ingehaald”) gemaakt.
 • Indien deze afspraak niet wordt nagekomen, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan een “blokrooster” (elke dag van 08.00-16.15 uur naar school, als de leerling geen les heeft is hij/zij zelfstandig bij mevrouw Akloe aan het werk) worden opgelegd.

De gemiste uren blijven te allen tijde meetellen voor het totaal aantal uren “ongeoorloofd verzuim”.

Te vaak ongeoorloofd absent zijn, binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:

 • Alle AA’s moeten dubbel ingehaald worden
 • 6 x AA = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor spreekt de leerling
 • 12 x AA = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een gesprek.
 • 16 X AA= de administratie meldt dit bij leerplicht; leerplicht stuurt een brief naar de ouders indien de leerling nog niet bekend is bij leerplicht. Als de leerling al eerder bij leerplicht aangemeld is, volgt er direct een gesprek en een Halt-procedure of een proces verbaal, afhankelijk van de situatie.

Te laat

De leerling die te laat komt haalt altijd een briefje bij de receptie en gaat zo snel mogelijk naar de les. Met een briefje mag de leerling altijd de les in. Is de leerling met een geldige reden te laat dan moet de leerling een absentiekaart, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Dan wordt de code van TL in TG veranderd.

Is de leerling zonder geldige reden te laat, dan meldt hij/zij zich de volgende dag om 08.00 uur bij de receptie.

Meldt de leerling zich niet, dan wordt dit weer als te laat gemeld en moet je je twee keer om 08.00 uur melden.  Indien ook deze afspraak niet wordt nagekomen, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan een “vierkant rooster” (elke dag van het 1e t/m het 7e uur naar school, als de leerling geen les heeft is hij/zij op het leerplein zelfstandig aan het werk) voor één of meerdere weken worden opgelegd.

Te vaak te laat komen, binnen één schooljaar, heeft de volgende consequenties:

 • 3 x te laat = de mentor voert een gesprek met de leerling en licht de ouders in.
 • 6 x te laat = de administratie stuurt een brief naar huis, de mentor maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een gesprek.
 • 9 x te laat = de administratie meldt dit bij leerplicht; leerplicht stuurt een brief naar de ouders indien de leerling nog niet bekend is bij leerplicht. Als de leerling al eerder bij leerplicht aangemeld is, volgt er direct een gesprek en een Halt-procedure of een proces verbaal, afhankelijk van de situatie.
 • 12 x te laat = leerplicht verwijst naar Bureau Halt of maakt een proces verbaal op.

Wat doet de school

De school licht de ouders voor aangaande leerplicht, maatregelen bij verzuim, te laat en mogelijkheden tot het aanvragen van verlof. (op deze website)

De school houdt zich strikt aan de door leerplicht opgestelde regelingen over te laat, verzuim, doktersbezoek, ziek zijn en extra verlof (hieronder toegevoegd).

De school moet aan leerplicht melden bij:

 • Ongeoorloofd verzuim van 16 lesuren in de afgelopen 4 lesweken.
 • Zorgwekkend verzuim.
 • Bij teveel ziekteverzuim.
 • 9 x te laat en opvolgend, 12x te laat binnen één schooljaar.
 • Meerdaagse schorsingen. (Dit moet overigens ook gemeld worden aan de inspectie.)
 • (Dit is te laat terug en/of te vroeg weg op vakantie.)

De school verzorgt inhaalmomenten voor leerlingen met ongeoorloofd verzuim en leerlingen die te laat komen. (Deze absenties blijven wel staan als ongeoorloofd)

De school neemt direct contact op met de ouders bij:

 • Absentie zonder bericht.
 • 3 x en 6 x te laat.
 • Ziek worden op school.
 • Zorgwekkend verzuim.