De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.

Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het onder andere tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de scholengemeenschap te bevorderen.

De MR-samenstelling in schooljaar 2019-2020:
Voorzitter – Dhr. A. Backx
Secretaris – Mw. N. Kaur

Lid vanuit OMR- Dhr. J.M. Touw
Leden vanuit LMR –
Leden vanuit PMR – Dhr. A. Backx, Mw. N. Kaur, Mw. J. Lonis, Mw. S. van de Luitgaarden